วันที่ 22, 23 และ 25 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญร่วมกับบริษัท iStudy จัดทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนเยี่ยมชม เป็นกำลังใจให้นักเรียน กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ใส่ความเห็น