วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ร่วมกับงานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการได้ดำเนินกิจกรรมสอบซ่อมกรณีพิเศษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลาย โอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.มินตรา ลายสนิทเสรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ และว่าที่ร้อยตรีสมพร กรินทะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ร่วมพูดคุยถึงปัญหา และให้โอวาทกับนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ผลจากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ทำให้นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ลดลง จำนวน 31 คน

ใส่ความเห็น