วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ร่วมกับสมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกและสมาคมส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย นานาชาติ จัดกิจกรรมนิทรรศการเปิดโลกนวัตกรรมเกม และศิลปะสำหรับอนาคต Innovation Game & Art’s Day เพื่อเป็น แนวทางและประโยชน์ในการประกอบงานวิชาชีพทางด้านงานสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนต่อไป โดยจัดกิจกรรม ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

ใส่ความเห็น