วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2566 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ จัดสอบธรรมสนามหลวง โดยมี
นางสาวมินตรา ลายสนิทเสรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้พร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ดำรงตนเป็นคนเก่งคนดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยพระเทพวชิรสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 อ่านคำปราศรัยของสมเด็จพระมหาธีรวงศ์ แม่กองธรรมสนามหลวงในการสอบธรรมศึกษา ของศูนย์สอบโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมสอบธรรมศึกษาชั้นตรีจำนวน 139 คน ชั้นโทจำนวน 25 คน และชั้นเอกจำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 177 คน

ใส่ความเห็น