วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566 เจ้าหน้าที่จากหน่วยตรวจคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มาดำเนินการตรวจด้านสุขลักษณะของสถานที่ และสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำภายในร้านค้าโรงอาหารของโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยา ความสะอาดของภาชนะ – อุปกรณ์ เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคอาหาร และน้ำดื่มที่สะอาดได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย

ใส่ความเห็น