วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เข้ารับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องกตัญญู เพื่อขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษาตามแนวทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายสมพร สังวาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เป็นประธานคณะอนุกรรมการ ร่วมประเมินพร้อมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) โอกาสนี้ นางสาวมินตรา ลายสนิทเสรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการติดตามฯ บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ใส่ความเห็น