ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 คุณครูเพียงเพ็ชร ภูช่างทอง และคุณครูกรพินธุ์ สีกัน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้นำนายอานน ราหุละ และนางสาววรนุช ตะวะนะ เข้าร่วมแข่งขันประกวดมารยาทไทย และบุคลิกภาพในงานบริการสมัยใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาภ ผลการแข่งขัน คือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดมารยาทไทย และบุคลิกภาพในงานบริการสมัยใหม่

ใส่ความเห็น