วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ด้วยโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ได้รับการนิเทศติดตามระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เรื่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตเบญจวิโรฒ ได้แก่ นางสาวนิษฐ์ฐา พีระชัยภาวงศ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางสาวสุกัญญา ถีสูงเนิน ตำแหน่งศึกษานิเทศน์ชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ใส่ความเห็น