pai01

ปี 2541
– ได้รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดกลางสังกัดกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่ม 4 ประจำปีการศึกษา 2541 ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
– รางวัลชมเชย รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปี 2542
– โรงเรียนได้นำร่องการประเมินผลภายในสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
– กระทรวงศึกษาธิการมอบเกียรติบัตร “โรงเรียนสีขาว เฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด” ณ วันที่ 5 ธันวาคม

ปี 2545
– รับโล่สัญลักษณ์ โครงการยุวชนต้านภัยยาเสพติด “เพื่อนรักเพื่อน” จากนายกรัฐมนตรี
– รางวัลชมเชยโล่เกียรติคุณ สัญญา ธรรมศักดิ์ โครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของมูลนิธิธารน้ำใจและมูลนิธิแม่บ้านอาสา รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปี 2546
– รางวัลท่องเที่ยวทั่วไทย ข้าราชการครูและนักเรียนดีเด่นจากรัฐบาล
– รางวัลโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้นำ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ปี 2548
– โรงเรียนวิถีพุทธ

ปี 2549
– ผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ระดับดีมาก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 2
– โรงเรียนต้นแบบ โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน

ปี 2552
– ได้รับเกียรติบัตรจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) เป็นโรงเรียนมีพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์

ปี 2554
– ผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ระดับดีมาก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 3

ปี 2555
– ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประจำปี 2555

ปี 2556
– ได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน ระดับ 4 ดาว จากการไฟฟ้านครหลวง

ปี 2557
– ได้รับรางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน ระดับ 5 ดาว จากการไฟฟ้านครหลวง

ปี 2558
– ได้รับรางวัลสถานศึกษาสะอาดร่มรื่น Bangkok Clean and Green จากกรุงเทพมหานคร
– ได้รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนขนาดกลางในระดับประเทศ