– คำสั่งกลุ่มบริหารบุคคล

img_newคำสั่งที่ ๑๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน หล่อเทียนจำนำพรรษาวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

คำสั่งที่ ๑๓๙/๒๕๖๐ เรื่องเเต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 คำสั่งที่ ๑๓๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๖๐ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”
คำสั่งที่ ๑๐๕/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
คำสั่งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญที่ 112/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกรจัดกิจกรรม ปรับตัว ปรับใจ ก้าวไปสู่ความดี ปีการศึกษา 2560