– คำสั่งกลุ่มบริหารวิชาการ

คำสั่ง223/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอบรมและสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญที่ 198/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดตารางสอน 2/2560

คำสั่งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญที่ 191/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

คำสั่งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญที่ 173/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

คำสั่งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญที่ 170/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

คำสั่งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ที่ 169/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ “รู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง”

คำสั่งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ที่ 168/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรไปราชการ อบรมเชิงปฏิบัติการ PLC

คำสั่งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ที่ 158/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมข้อสอบออนไลน์ SOTS

คำสั่งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ที่ 160/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันภาษาไทย
คำสั่งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ที่ 155/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ PLC 

คำสั่งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ที่ 159/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบกลางภาค

คำสั่งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ที่ 129/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา กลั่นกรองนักเรียนรับทุนการศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปี 2560

คำสั่งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ที่ 130/2560  เรื่อง แต่งตั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูช่วยปฏิบัติงานตามกลุ่มบริหารภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560