– คำสั่งกลุ่มบริหารงบประมาณ

คำสั่งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญที่ 206/ 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การสรุปและการนำเสนอผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2560

 

คำสั่งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญที่ 102/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารราชการในสถานศึกษา กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

 

คำสั่งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญที่ 150/ 2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานแผนงานและนโยบาย งานประกันคุณภาพการศึกษาและงานสารสนเทศ

 

คำสั่ง ที่ 233/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน และแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี