– คำสั่งกลุ่มบริหารทั่วไป

คำสั่ง63/2561แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจำหน่ายสมุด อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน ชุดพละและกระเป๋านักเรียน ปีการศึกษา 2561รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คำสั่ง52/2561แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์เวลากลางวันระหว่างเดือนเม.ย. – พ.ค.

คำสั่ง49/2561แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “ดอกแก้วบานมิโรยรา มุทิตา ศรัทธากตัญญู ปีการศึกษา 2561

คำสั่ง9/2561แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์เวลากลางคืนระหว่างเดือนก.พ. – มี.ค.

คำสั่ง8/2561แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์เวลากลางวันระหว่างเดือนก.พ. – มี.ค.

คำสั่ง254/2560แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำซุ้มนิทรรศการ “ตามรอย…ศาสตร์พระราชา”

คำสั่ง252/2560แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงาน “CHB. Happy New Year 2018”

คำสั่ง240/2560แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์เวลากลางวันระหว่างเดือนธ.ค. – ม.ค.

คำสั่ง239/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์เวลากลางคืนระหว่างเดือนธ.ค. – ม.ค.

คำสั่ง216/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำกับดูแลนักเรียนจัดทำข้อมูล ทะเบียนรายชื่อต้นไม้และจัดทำ QR Code ต้นไม้

คำสั่ง209/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

คำสั่ง202/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์เวลากลางคืนระหว่างเดือนต.ค.-พ.ย.

คำสั่ง201/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์เวลากลางวันระหว่างเดือน ต.ค.-พ.ย

คำสั่ง197/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมงานจัดงาน “ดอกแก้วงามมีคุณค่า มุทิตาศรัทธากตัญญู 2560” (พิธีมุทิตาจิต)

คำสั่งที่190/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

คำสั่งที่187/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการมให้กับนักเรียน เรื่อง “ต้นไม้อิเล็กทรอนิกส์”

คำสั่งที่186/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรม EMA Road Show

คำสั่งที่166/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับคณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์มาศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

คำสั่งที่164/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์เวลากลางวัน

คำสั่งที่163/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์เวลากลางคืน

คำสั้งที่161/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดจัดบอร์ดอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่154/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการทดลองน้ำสะอาด

คำสั่งที่148/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน จันทร์หุ่นบำเพ็ญ ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่146/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คำสั่งที่138/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่119/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมิน อาคาร สถานที่ แห่งความรัก ศรัทธา กตัญญู รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่118/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดูแลรับผิดชอบ อาคาร สถานที่ แห่งความรัก ศรัทธา กตัญญู รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 113/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการประหยัดน้ำ Water Ranger ปีที่ 6

คำสั่งที่ 104/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารราชการในสถานศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

คำสั่งที่ 76/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจำหน่ายสมุด อุปกรณ์การเรียน ชุดพละ และกระเป๋านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560