– คำสั่งกลุ่มบริหารทั่วไป

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ icon new กระ พริบคำสั่งที่166/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต้อนรับคณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์มาศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

คำสั่งที่164/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์เวลากลางวัน

คำสั่งที่163/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์เวลากลางคืน

คำสั้งที่161/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดจัดบอร์ดอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่154/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการทดลองน้ำสะอาด

คำสั่งที่148/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน จันทร์หุ่นบำเพ็ญ ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่146/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คำสั่งที่138/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่119/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเมิน อาคาร สถานที่ แห่งความรัก ศรัทธา กตัญญู รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่118/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดูแลรับผิดชอบ อาคาร สถานที่ แห่งความรัก ศรัทธา กตัญญู รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 113/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการประหยัดน้ำ Water Ranger ปีที่ 6

คำสั่งที่ 104/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารราชการในสถานศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

คำสั่งที่ 76/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจำหน่ายสมุด อุปกรณ์การเรียน ชุดพละ และกระเป๋านักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560