แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559

คลิก ดาวน์โหลด (ปก)

คลิก ดาวน์โหลด (แผนผังโรงเรียน)

คลิก ดาวน์โหลด (ส่วนหน้าแผนปีการศึกษา 59 บท 1-3

คลิด ดาวน์โหลด (โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ)

คลิก ดาวน์โหลด (โครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ)

คลิก ดาวน์โหลด (โครงการกลุ่มบริหารบุคคล)

คลิก ดาวน์โหลด (โครงการกลุ่มบริหารทั่วไป)

คลิก ดาวน์โหลด (บทที่ 4)

คลิก ดาวน์โหลด (ตารางสรุปโครงการกลุ่มบริหารวิชาการ)

คลิก ดาวน์โหลด (ตารางสรุปโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้)

คลิก ดาวน์โหลด (ตารางสรุปโครงการกลุ่มบริหารงบประมาณ)

คลิก ดาวน์โหลด (ตารางสรุปโครงการกลุ่มบริหารบุคคล)

คลิก ดาวน์โหลด (ตารางสรุปโครงการกลุ่มบริหารทั่วไป)