ผู้เขียน: ประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 ก…