ดร.มินตรา ลายสนิทเสรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสมพร กรินทะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพัชรีย์ สิงหบุตร นายศุภกิจ ศรีวงศ์ชัย และ นางสาวนภาพร สุทธิประภา เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานการเงิน บัญชี พัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.กท2 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งระดับผู้บริหารและครู มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนวิธีการปฏิบัติใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เงินยืมราชการ ด้านพัสดุ วิธีการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *